Чораклик ва йиллик ҳисоботлар

2018 йилда амалга оширилган ишлар ҳамда 2019 йилда амалга оширилиши режалаштирилган ишлар тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Махаллий бюджет.   

2018 йилда. Махаллий бюджет даромадлар режаси 17 млрд. 598 сумга белгиланган булиб, хакикат 19 млрд. 741сум ёки 110,1 фоизга бажарилди. Тасдикланган  режага нисбатан +2 млрд 143 млн сумга кўп соликлар туширилишига эришилди.

Контингент 53 млрд 317 млн сумга белгиланган булиб, хакикатда 71 млрд 438 сумга ёки  137 фоизга таъминланди (+18 млрд 121 млн.сум).

2019 йилда. Даромадлар режаси  30,1 млрд сумга, харажатлар режаси 151,8 млрд сумга тасдикланган. Тансферт 121,7 млрд сумни ташкил килиб, харажатларнинг 80 фоизига тугри келади.

Умумий харажатларнинг 90 млрд. суми (59,3 фоизи) Халк таълими,  15,4 млрд суми (10,1 фоизи) мактабгача таълим, 29,6 млрд суми (19,4 фоизи) согликни саклаш сохаларига йуналтирилади.

Экспорт.

2018 йилда жами  27 млн.  15 минг  долларга экспорт режаси белгиланган булиб,  амалда  13 млн. 842  минг долларга ёки  51  фоизга йиллик режа бажарилди. 2017 йил якунига нисбатан худудий экспорт хажми +4343 минг долларга, шундан саноат +36 минг долларга, кишлок хужалик махсулотлари + 4307 минг долларга купайган.

Жумаладан,  сектор кесимида:

1 сектор (туман ҳокими) бўйича жами бўлиб, 9459 минг АҚШ долларга ёки 59 фоизга. 2 сектор (туман прокурори) бўйича жами бўлиб, 3671  минг АҚШ долларга ёки 38 фоизга, 3 сектор (туман ИИБ) бўйича жами булиб, 376 минг АҚШ долларга ёки 63 фоизга,4 сектор (туман ДСИ) бўйича жами бўлиб, 336 минг АҚШ долларга  ёки 40 фоизга ижроси таъминланган.

(1-август холатида жами 9 та экспортёр мавжуд булиб, экспорт хажми 10 млн 19 минг долларни, шундан саноатда 1 та субъектда 112 минг долларни, кишлок хужалигида 9 субъект 9 млн 907 минг долларни ташкил килган)

(2019 йил 1-январ холатида  холатида жами 15 та экспортиёр мавжуд булиб, экспорт хажми 13 млн 842 минг долларни, шундан саноатда 2 та субъектда 144 минг долларни, кишлок хужалигида 13 субъект 13 млн 698 минг долларни ташкил килган)

Август декабр ойларида экспортёрлар сони + 6 тага, шундан саноатга  +1 тага ва кишлок хужалигига +5 тага купайди.

(2017 йил якуни билан 6 та (1 саноат ва 5 та кишлок хужалиги) экспортёр лар томонидан жами 9 млн 499 минг долларга, шу жумладан 108 минг саноат ва 9 млн 391 минг доллар кишлок хужалик махсулотлари экспорт килинган)

Тадбиркорлик фаолияти. 2019 йилнинг 1-декабр холатида жами 784 та кичик бизнес корхоналари мавжуд булиб, шундан фаолият курсатаётган корхоналар 746 тани (95 фоизни),  фаолият курсатаётган корхоналар 39 тани (5 фоизни) ташкил килиш.

Руйхатга олинган корхоналарнинг 65 кишлок хужалиги, 185 таси саноат, 105 таси саноат, 228 таси савдо, 49 таси ташиш ва саклаш, 59 овкатланиш, 9 таси алока, 20 таси согликни саклаш, 65 таси бошка сохаларга тугри келади.

 39 та фаолият курсатмаётган субъектлар мавжуд булиб, шундан 9 таси саноат, 5 таси кишлок хужалиги, 11 таси савдо, 3 таси курилиш, 2 таси ташиш ва саклаш, 3 таси хизмат курсатиш ва 6 таси бошка сохалардаги тадбиркор хисобига тугри келади.

Максадли дастурлар. Туманда 2018 йил мобайнида саноат, кишлок хужалик ва сервис сохаларида амалга оширилиши тасдикланган лойихалар жами  45 та лойихалар киритилган булиб, ушбу лойихаларнинг ишга туширилиши учун жами 103 млрд.  сўм, шу жумладан 89 млрд сум лойиха ташабускорлари ва 15 млрд. сўм тижорат банк кредитлари сарфланиши натижасида 375 та  янги ишчи ўринлари яратилди.

Мисол учун. Ворсин кишлогида “Азия Метал Стандарт” МЧЖ томонидан бир йилда 2 минг тонна никел копламали куввурлар ишлаб чикариш линияси ишга туширилди. Лойихага  жами 16,1 млрд. сум маблаглари сарфланиб, 15 та янги иш уринлари яратилди.

Тайлок кишлогида “Ойл Групп  Суппле”  КК томонидан бир йилда                    12 минг дона  автомобил шиналарини янги коплама билан коплаш линияси ишга туширилди. Лойихага  жами  28 млрд. сум маблаглари сарфланиб, 15 та янги иш уринлари яратилди.

Адас кишлогида “Сиёб Шавкат Орзу”  кушма корхонаси томонидан 500 минг бош  ишга  туширилди. Лойихага  жами 6,2 млрд. сум маблаглари сарфланиб, 18 та янги иш уринлари яратилди.

2019 йил мобайнида саноат, кишлок хужалик ва сервис сохаларида амалга оширилиши тасдикланган лойихалар жами  109 та лойихалар киритилган булиб, ушбу лойихаларнинг ишга туширилиши учун жами 243 млрд.  сўм, шу жумладан 142 млрд сум лойиха ташаббускорлари ва 101 млрд. сўм тижорат банк кредитлари сарфланиши хисобига  483 та  янги ишчи ўринлари яратилади.

Мехнат баланси. Ахоли сони 193,2 минг нафар, мехнат ресурслари 107,9 минг нафарни, иктисодий фаол ахоли 77,6 минг нафарни, ишсизлар               4,1 минг нафарни, расмий ишсизлик даражаси 5,2 % ни ташкил килади.

Бандлик.  2018 йил  Дастур асосида  4914  янги иш уринлари яратилиши белгиланган булиб, хакикатда  4940 тага ёки 100,5 фоизга ижроси таъминланди.

Яратилган иш уринларининг 781  таси максадли дастурлар, (28 таси буш турган объектларнинг ишга туширилиши, 200 таси инфратузилма объектларининг курилиши хисобиган,  228 таси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш хисобига) 1450 таси тижорат банкларининг кредитлари хисобига, 257 таси кишлок хужалигини ривожлантириш хисобиган 1760 таси томорка хужаликларини ривожлантириш хисобига тугри келади.

2018 йил Дастур асосида 4914 янги иш уринлари яратилиши белгиланган булиб, хакикатда  4940 тага ёки 100,5 фоизга ижроси таъминланди.

Яратилган иш уринларининг 781  таси максадли дастурлар, (28 таси буш турган объектларнинг ишга туширилиши, 200 таси инфратузилма объектларининг курилиши хисобиган,  228 таси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш хисобига) 1450 таси тижорат банкларининг кредитлари хисобига, 257 таси кишлок хужалигини ривожлантириш хисобиган 1760 таси томорка хужаликларини ривожлантириш хисобига тугри келади.

2019 йил